Belgelerimiz

9001 – Kalite Yönetim Sistemi

Bugünün dünyası çok küçülmüş, enformasyon, teknoloji ve iletişim alanındaki büyük gelişmeler toplumları kıyasıya bir rekabete ve her geçen gün yeni gelişmelerin yaşandığı ekonomik bir yarışa itmiştir. Mevcut dünya düzeninde ayakta kalabilmek, tüm sektörlerde müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun mal ve hizmet üretiminin sağlanmasıyla gerçekleşebilecektir. Bu da ancak kuruluşlarda tasarım aşamasından başlayarak üretim, pazarlama ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm aşamaları kapsayan ve sürekli gelişmeyi hedefleyen Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasıyla olacaktır. Günümüzde Kalite Yönetim Sistemi konusunda TS EN ISO 9001 Kalite Yönetimi Sistem Standartları, 1987 yılında yayımlandığı tarihten itibaren en fazla ilgiyi ve uygulama alanını bulan Uluslararası Standartlar haline gelmiştir.

TS EN ISO 9001;

 Kuruluşta kalite anlayışının gelişimini,

 Kârın, verimliliğin ve pazar payının artmasını,

 Etkin bir yönetimi,

 Maliyetin azalmasını,

 Çalışanların tatminini,

 Kuruluş içi iletişimde iyileşmeyi,

 Tüm faaliyetlerde geniş izleme ve kontrolü,

 İadelerin azalmasını,

 Müşteri şikayetinin azalması, memnuniyetin artmasını,

 Ulusal ve uluslararası düzeyde uygulanabilirliği sağlamaktadır.

14001- Çevre Yönetim Sistemi

Her geçen gün daha da küçülen dünyamızın kaynaklarının sonsuz olmadığı, ürün ve faaliyetlerin çevre etkilerinin yerel ve bölgesel kalmayıp, global olduğu artık tüm dünyada kabul edilmiştir. Bu bilinç çevresel etkilerin yasal uygulamalardan ziyade piyasa kuvvetleri ile kontrol edilmesi ihtiyacını da beraberinde getirmiştir.

Bugünün tüketicisi beklenti ve ihtiyaçlarının en üst düzeyde karşılanmasının yanı sıra kendisine, yaşadığı çevreye ve dünyasına değer verilmesini, saygı gösterilmesini talep etmekte ve piyasada bunu sorgulamaktadır. Bu gelişmeler kuruluşların çevre ile etkileşimlerini kontrol altında tutabilmelerini ve çevre icraat ve başarılarını sürekli iyileştirebilmelerini sağlayacak yönetim sistemlerine ihtiyaç bulunduğu gerçeğini ortaya çıkarmıştır.

Çevre Yönetim Sistemi tüm dünyada ISO 14001 Standardı ile bilinmektedir. Çevre Yönetim Sisteminin, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardından sonra uluslararası kuruluşlarda tanınması ve uygulanması çok hızlı olmuştur.

 TS EN ISO 14001;

 Ulusal ve/veya uluslararası mevzuatlara uyumun artırılmasını,

 Çevresel performansın artırılmasını,

 Uluslararası rekabette avantaj sağlamasını,

 Firma itibar ve pazar payının artırılmasını,

 Maliyet kontrolünün geliştirilmesiyle masrafların azaltılması ve verimliliğin artırılmasını,

 Acil durumlara (deprem, yangın, sel vb.) ve kazalara karşı hazırlıklı bulunarak mesuliyetle sonuçlanan kaza vb.  Olayların azaltılmasını,

 Kirliliğin kaynaktan başlayarak kontrol altına alınması ve azaltılmasını,

 Girdi malzemeleri ve enerji tasarrufu sağlanmasını,

 İzin ve yetki belgelerinin alınmasının kolaylaştırılmasını,

 Global pazarda kabul edilebilirliği sağlamaktadır.

OHSAS 18001, işyerinde meydana gelebilecek olası bir iş kazası riskini en aza indirgemek ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesiyle ilgili asgari şartları ortaya koymak için geliştirilmiş bir sistemdir. OHSAS 18001, kuruluşun kendi risklerini kontrol etmesi ve performansını iyileştirmesini sağlamak amacıyla sağlık ve güvenlik yönetim sistemlerine ilişkin koşulları tanımlayan uluslararası bir standardıdır.

 

OHSAS 18001 her türde iş sektör ve faaliyetleri gösteren tüm organizasyonlara uygulanabilen, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin kuruluşların genel stratejileri ile uyumlu olarak sistematik bir şekilde ele alınıp sürekli iyileştirme yaklaşımı çerçevesinde çözümlenmesi için kullanılan etkin bir araçtır.

OHSAS 18001 belgelendirmesi, kuruluşun olağan faaliyetlerinden ve olağanüstü durumlardan kaynaklanan tüm risklerinin belirlenmesi ve kontrol edilmesi amacını gütmektedir. OHSAS 18001 kuruluşların, İş Sağlığı ve Güvenliği politikasına uymakta olduğunu kanıtlamak amacıyla sürekli gelişimine odaklanmaktadır.


OHSAS 18001’in Faydaları

 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ulusal ve uluslararası şartlara ve yasalara uyumun sağlanması
  • Kuruluşun saygınlığının arttırılması suretiyle rekabette avantaj sağlaması
  • İşyerlerinin kalitesinin, işçi moral itesinin ve kuruluş değerlerine bağlılığın iyileştirilmesi
  • Potansiyel kaynak veya durumların tespit ve tarif edilerek, kuruluşun sağlık ve güvenlik risklerinin kontrol altında tutulması
  • Müşterilerin güveninin ve sadakatinin sağlanması
  • Ulusal yasa ve dünya standartlarına uyum süresinin ve maliyetinin azaltılması
  • İşgücü ve diğer kaynakların korunmasının sağlanması
  • Olası kaza ve olaylardan doğabilecek tazminat vb. maliyetlerin azaltılması
  • Yasalara uygun, hedeflerin yönetim programları ile hayata geçilebileceği bir sistem kurulması
  • Acil durumlara (deprem, yangın, sel vb. gibi) ve kazalara karşı eylem planlarının hazırlanması
  • Ölüme, hastalığa, yaralanmaya, hasara ve diğer kayıplara sebebiyet veren istenmeyen olayların büyük ölçüde engellenmesi
  • Kazaları minimum seviyeye indirerek üretimde zaman kaybını azaltmak ve verimliliğin arttırılmasını sağlamak
  • Güvenlik kültürünün geliştirilmesi
  • Tehlike ve risk yönetim için dinamik ve nitel bir mekanizma sağlanması