RENEWABLE ENERGY – PRODUCING ENERGY FROM LANDFILL GAS

Günümüzde Küresel Enerji ihtiyacının büyük bir kısmı hala fosil yakıtlardan elde edilmektedir. Bu nedenle sürdürülebilir enerji kaynaklarına verilen önem arttırılmalı kullanımı yaygınlaştırılarak fosil yakıtlara olan bağımlılık azaltılmalıdır. Enerji üretimi için kullanılan biyoenerji kaynaklarının yeniden yetişebilir ve farklı faaliyetler sonucu oluşuyor olması biyokütle enerjisini yenilenebilir kılmaktadır. Çöp gazı ise katı biyokütlenin çürümesi sonucu oluşan formdur. Deponi Sahalarında katmanlar halinde depolanan atıkların organik kısmı anaerobik bakteriler sayesinde çürümekte ve içeriğinde %50-60 oranında CH4 (metan) bulunduran deponi gazına dönüşmektedir. Atık Çevre Teknolojileri yürütmüş olduğu proje kapsamında çöp gazının enerji üretiminde kullanılmasını sağlamakta ve bu sayede olumsuz çevresel etkilerini azaltarak yenilenebilir enerji kullanımını desteklemektedir.